طراحی و دکوراسیون مسکونی

افراد بعد از سپری  نمودن یک فعالیت روزانه به دنبال مکانی هستند که بتوانند در کنار خانواده مابقی زمان خود را در آرامش

به سر ببرند و جهت شروع روزی بهتر آماده شوند بی شک این فضا همان فضای منزل است که بایستی  با رعایت نکات استاندارد با روح گرم خانواده تلفیق و موجبات آرامش افراد را فراهم سازد .

انتخاب و چیدمان صحیح وسایل ، انتخاب و استفاده از رنگها متریال های مختلف و نور پردازی ایده آل میتواند در رسیدن به

محتوای فضا تاثیرات چشمگیری داشته باشد .