طراحی و اجرای کابینت سرکار خانم امینی در منطقه زعفرانیه